Barnförsäkring och autism

Inlägget är reklam för Moderna Försäkringar & ICA Försäkring och innehåller annonslänkar.

Se om ditt barn har rätt till ersättning för autism

Testvinnare
4.8
/
5
  • Betala endast vid lyckat ärende
  • Få rätt ersättning
  • Driver ditt ärende

Barnförsäkring och autism

Risken finns att ett barn föds med en eller flera NPF-diagnoser. Täcker alla barnförsäkringar dessa typer av diagnoser? Det klargör vi i den här artikeln.

En NPF-diagnos (neuropsykiatrisk diagnos) kommer att ha en inverkan på barnets liv i viss mån, men även familj och andra personer som ofta vistas med barnet kan påverkas i olika stor utsträckning.

Fler och fler barn blir diagnostiserade med bl.a autism, ADHD och asperger, varför det blivit så vet man inte riktigt, men troligtvis beror det på att sjukvården får mer och mer kunskap kring ämnet och har bra medel för att göra utredningar som kan leda till diagnos, samt att människor överlag är mer medvetna om olika funktionsnedsättningar och hur dom utspelar sig. Det är med andra ord av stor betydelse att ha en täckande barnförsäkring för autism och andra NPF-diagnoser. 

Varje försäkringsbolag har olika villkor för sina barnförsäkringar och det är viktigt att läsa igenom punkterna om medicinsk och ekonomisk invaliditet noggrant då det är dom ersättningarna som barnet har mest nytta av vid eventuella olyckor och sjukdomar.

I kommande text har vi riktat in oss på autism och möjligheterna till att få ett ekonomiskt bidrag efter fastställd diagnos. Vi går in på vilka försäkringsbolag som erbjuder barnförsäkringar som täcker diagnosen, och i sånt fall i vilken omfattning samt om det finns några speciella förutsättningar för att ha rätt till ersättning.

Vad är en NPF-diagnos?

NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, bl.a autism som vi lägger fokus på här. Autism är ärftligt, men det behöver heller inte vara så att någon av barnets föräldrar har det. Om barnet inte har anlag för diagnosen kan den ändå uppstå vid t.ex påfrestningar under graviditeten, för tidig födsel eller trauma vid förlossningen. Eftersom att autism är en medfödd sjukdom kan den alltså inte förorsakas av miljön som barnet vistas i, dock kan symptomen stärkas vid dåliga förhållanden. 

Hur märks autism?

Barnet har kommunikationssvårigheter med andra personer samt ett inrutat liv vilket visar sig vid val av intressen, aktiviteter och beteenden.

Hur påverkas livet av autism?

För barn med autism ser livet oftast lite annorlunda ut jämfört med personer utan diagnosen. Barnet kan ha svårigheter att samspela med andra barn och vuxna vilket påverkar relationerna på olika sätt.

I brist på kommunikationsfärdigheter kan barnet få vissa problem med att ha välfungerande kompisrelationer. Förhållandet till vuxna tenderar också att bli komplicerat då det kan vara svårt att alltid försöka förstå barnet och dess sätt att uttrycka sig på.

Barnet vill även att saker och ting ska vara på ett bestämt sätt som hen känner sig trygg med, vilket visar sig genom ett ihållande mönster för vardagliga sysselsättningar m.m.

Vilken barnförsäkring täcker autism och vad för typ av ersättning barnet har rätt till?

Det är helt upp till försäkringsbolaget, men oavsett diagnos, skada eller sjukdom så är det nedanstående punkter som är viktigast i en försäkring.

Hur stor summa barnet kan få utbetalt beror dels på vilket försäkringsbelopp som gäller för just er barnförsäkring men också vilken invaliditetsgrad barnet anses ha.

Ersättning för psykiska- och fysiska sjukdomar/skador kan ersättas på ett eller två sätt. Som försäkringstagare ska du prioritera att läsa igenom innehållet i dessa två punkter i villkoren:

  • Medicinsk invaliditet, lämnar ersättning för sjukdom/sjukdomstillstånd eller permanenta skador som orsakats av olycksfall.
  • Ekonomisk invaliditet, lämnar ersättning för delvis eller helt nedsatt arbetsförmåga.

Hur bedömer försäkringsbolaget invaliditetsgraden?

Det finns ett gemensamt tabellverk som försäkringsbolagen använder sig av vid bedömning av funktionsförmågan för barn med autism, men respektive försäkringsbolag har i slutändan sina egna villkor om hur barnets funktionsnedsättning och ersättningsbelopp räknas ut. 

Ersättning från försäkringsbolag vid autism

Vanligast är att autism räknas in under kategorin “vissa sjukdomar” där den försäkrade inte har rätt till samma ersättning som hen har för andra sjukdomar, sjukdomstillstånd och skador. Ersättningen för medicinsk invaliditet (bestående skada till följd av olycksfallsskada eller sjukdom) är oftast begränsad till en viss procent, medan ekonomisk invaliditet (framtida arbetsoförmåga) kan utebli helt vid autismdiagnos.

Förutom en procentuell ersättning för den bestående funktionsnedsättningen börjar det även bli mer regel än undantag att försäkringsbolagen ersätter barn och familj för någon typ av terapi. Ett barn med autism kan ha stor hjälp av att få träffa en psykolog med bra kunskaper om diagnosen som kan vägleda barnet och underlätta vardagen för denne. Även familjen kan få bra tips och råd om hur dom ska kunna vara ett så bra stöd som möjligt för barnet.

Vi har listat några företag som har barnförsäkringar som omfattar autism. Villkoren ser olika ut för respektive företag och försäkring vilka med fördel ska läsas igenom innan en försäkring tecknas. Rådfråga gärna försäkringsbolaget vid eventuella oklarheter.

Varierande villkor

Det är viktigt att veta att det inte alltid är så att ditt barn har rätt till ersättning för sin sjukdom/diagnos.

Det finns flera faktorer som spelar in. Exempel på dessa är:

  • När försäkringen tecknades och trädde i kraft
  • Om diagnosen sattes innan barnet försäkrades
  • Om diagnosen sattes innan eventuell karenstid
  • Om försäkringen har undantag för “vissa diagnoser”
  • Barnet har redan fått ersättning för en diagnos som går under samma kategori

Informationen som ni finner här är tagen från respektive försäkringsbolags hemsida, där dom skriver generell information och även delar sina allmänna villkor.

Läs alltid igenom enskilda överenskommelser för korrekt information.

Folksam Barnförsäkring

I Folksams villkor framgår det att deras barnförsäkring kan lämna ut ersättning för autism förutsatt att barnet har försäkrats innan hen har fyllt 6 år, detta gäller oavsett när symptomen börjat framträda.

Ersättning för medicinsk invaliditet lämnas med som högst 10% av det försäkringsbeloppet som försäkringstagaren har valt även, om barnet drabbas av fler diagnoser, komplikationer eller tillstånd som har med den ersättningsgrundande händelsen att göra.

Barnet måste ha varit försäkrat i minst 1 år för att den ska gälla för autism.

Barnet får ingen ersättning för ekonomisk invaliditet, aktivitetskapital, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn.

Tänk på!

Läs alltid igenom dom allmänna villkoren noga innan du tecknar en försäkring. Är du osäker på vad som gäller för vissa sjukdomar, funktionsnedsättningar och skador bör du kontakta det aktuella försäkringsbolaget för att få fullständig information.

Länsförsäkringar Barnförsäkring

Länsförsäkringar har bra villkor när det kommer till ersättning för autism. Dom betalar ut en engångssumma för maximalt 19% för medicinsk invaliditet.

 Utöver det kan ersättning om 550 kr/dag lämnas om barnet är inskriven och vårdas på sjukhus, dessutom ingår det upp till 10 psykologsamtal, så kallad kristerapi, om barnet är i behov av det.

Länsförsäkringar lämnar inte ut någon ersättning för ekonomisk invaliditet, läke- och resekostnader, rehabilitering och hjälpmedel, kostnadsbidrag eller månadsersättning vid utebliven arbetsförmåga.

Följande text är hämtad från Länsförsäkringars hemsida: Den hjälp du kan få via vår barnförsäkring när det gäller autism, eller andra neuropsykiatriska diagnoser (NPF diagnoser), är främst ersättning för den bestående funktionsnedsättningen som diagnosen kan innebära”.

Tänk på!

Läs alltid igenom dom allmänna villkoren noga innan du tecknar en försäkring. Är du osäker på vad som gäller för vissa sjukdomar, funktionsnedsättningar och skador bör du kontakta det aktuella försäkringsbolaget för att få fullständig information.

Trygg-Hansa Barnförsäkring

Trygg-Hansas barnförsäkring täcker diagnosen autism, för att barnet ska ha rätt till ersättning måste sjukdomen först och främst fastställts under försäkringstiden vilket ska ske av läkare, samt anmälas hos Trygg-Hansa.

Ytterligare krav för att ha rätt till ersättning är att den försäkrade ska ha beviljats omvårdnadsbidrag innan 19-års ålder eller haft nedsatt arbetsförmåga med minst 50% under en period på inte mindre än 6 sammanhängande månader fr.om det att barnet fyllt 18 år. Ersättningen betalas ut med 5%-10% av valt försäkringsbelopp.

Det lämnas bara ut ett engångsbelopp till den försäkrade för ett försäkringsfall, även om det tillkommer ytterligare svårigheter till följd av diagnosen.

Tänk på!

Läs alltid igenom dom allmänna villkoren noga innan du tecknar en försäkring. Är du osäker på vad som gäller för vissa sjukdomar, funktionsnedsättningar och skador bör du kontakta det aktuella försäkringsbolaget för att få fullständig information.

Lämna en kommentar