Barnförsäkring som täcker autism

Inlägget är reklam för Moderna Försäkringar & ICA Försäkring och innehåller annonslänkar.

Risken finns att ett barn föds med en eller flera NPF-diagnoser. Täcker alla barnförsäkringar dessa typer av diagnoser? Det klargör vi i den här artikeln.

En NPF-diagnos (neuropsykiatrisk diagnos) kommer att ha en inverkan på barnets liv i viss mån, men även familj och andra personer som ofta vistas med barnet kan påverkas i olika stor utsträckning.

Fler och fler barn blir diagnostiserade med bl.a autism, ADHD och asperger, varför det blivit så vet man inte riktigt, men troligtvis beror det på att sjukvården får mer och mer kunskap kring ämnet och har bra medel för att göra utredningar som kan leda till diagnos, samt att människor överlag är mer medvetna om olika funktionsnedsättningar och hur dom utspelar sig. Det är med andra ord av stor betydelse att ha en täckande barnförsäkring för ADHD och andra NPF-diagnoser. 

Varje försäkringsbolag har olika villkor för sina barnförsäkringar och det är viktigt att läsa igenom punkterna om medicinsk och ekonomisk invaliditet noggrant då det är dom ersättningarna som barnet har mest nytta av vid eventuella olyckor och sjukdomar.

I kommande text har vi riktat in oss på autism och möjligheterna till att få ett ekonomiskt bidrag efter fastställd diagnos. Vi går in på vilka försäkringsbolag som erbjuder barnförsäkringar som täcker diagnosen, och i sånt fall i vilken omfattning samt om det finns några speciella förutsättningar för att ha rätt till ersättning.

Ersättning från försäkringsbolag vid autism

Vanligast är att autism räknas in under kategorin “vissa sjukdomar” där den försäkrade inte har rätt till samma ersättning som hen har för andra sjukdomar, sjukdomstillstånd och skador. Ersättningen för medicinsk invaliditet (bestående skada till följd av olycksfallsskada eller sjukdom) är oftast begränsad till en viss procent, medan ekonomisk invaliditet (framtida arbetsoförmåga) kan utebli helt vid autismdiagnos.

Förutom en procentuell ersättning för den bestående funktionsnedsättningen börjar det även bli mer regel än undantag att försäkringsbolagen ersätter barn och familj för någon typ av terapi. Ett barn med autism kan ha stor hjälp av att få träffa en psykolog med bra kunskaper om diagnosen som kan vägleda barnet och underlätta vardagen för denne. Även familjen kan få bra tips och råd om hur dom ska kunna vara ett så bra stöd som möjligt för barnet.

Vi har listat några företag som har barnförsäkringar som omfattar autism. Villkoren ser olika ut för respektive företag och försäkring och ska med fördel läsas igenom innan en försäkring tecknas. Rådfråga gärna försäkringsbolaget vid eventuella oklarheter.

Folksam Barnförsäkring

I Folksams villkor framgår det att deras barnförsäkring kan lämna ut ersättning för autism förutsatt att barnet har försäkrats innan hen har fyllt 6 år, detta gäller oavsett när symptomen börjat framträda.

Ersättning för medicinsk invaliditet lämnas med som högst 10% av det försäkringsbeloppet som försäkringstagaren har valt även om barnet drabbas av fler diagnoser, komplikationer eller tillstånd som har med den ersättningsgrundande händelsen att göra.

Innan det är möjligt att få ersättning måste det gått minst ett år sedan diagnosen sattes.

Barnet får ingen ersättning för ekonomisk invaliditet, aktivitetskapital, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn.

Länsförsäkringar Barnförsäkring

Länsförsäkringar har bra villkor när det kommer till ersättning för autism. Dom betalar ut en engångssumma för maximalt 19% för medicinsk invaliditet. Utöver det kan ersättning om 550 kr/dag lämnas om barnet är inskriven och vårdas på sjukhus, dessutom ingår det upp till 10 psykologsamtal, så kallad kristerapi, om barnet är i behov av det.

Länsförsäkringar lämnar inte ut någon ersättning för ekonomisk invaliditet, läke- och resekostnader, rehabilitering och hjälpmedel, kostnadsbidrag eller månadsersättning vid utebliven arbetsförmåga.

Trygg-Hansa Barnförsäkring

Trygg-Hansas barnförsäkring täcker diagnosen autism, för att barnet ska ha rätt till ersättning måste sjukdom eller olycksfallsskada uppkommit under försäkringstiden. Ytterligare krav för att ha rätt till ersättning är att den försäkrade ska ha beviljats omvårdnadsbidrag innan 19-års ålder eller haft nedsatt arbetsförmåga med minst 50% under en period på inte mindre än 6 sammanhängande månader fr.om det att barnet fyllt 18 år. Ersättningen betalas ut med 5%-10% av valt försäkringsbelopp.

Det lämnas bara ut ett engångsbelopp till den försäkrade för ett försäkringsfall, även om det tillkommer ytterligare svårigheter till följd av diagnosen.

Lämna en kommentar